sadsad x
asdasd

KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

ETSAN GIDA SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Etsan Gıda Sanayi A.Ş. (APİKOĞLU olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı: Etsan Gıda Sanayi A.Ş.

Mersis Numarası: 0381004096000012

Adresi: Tepeören Mah. Akdeniz Sk. No: 4 Tuzla-İSTANBUL

Telefonu: +90 216 304 14 16

Fax: +90 216 304 14 17

E-posta adresi: kvkk@apikoglu.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): etsangidasanayias@hs03.kep.tr 

 

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

APİKOĞLU tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin; Kimlik bilgileri, ikametgâh bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, vergi bilgileri, banka hesap bilgileri, Giriş çıkış bilgileri, yazışmalar, sadakat kart bilgileri.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

APİKOĞLU, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 • Satışının yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, finansman şartlarının belirlenmesi, tahsilatların yapılması,
 • Satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, şikayetlerin sonuçlandırılması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İndirim ve kampanyaların bildirilmesi, üyelik oluşturulması,
 • Başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

APİKOĞLU, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere ,işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, mutabakatname firmasına, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

 

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak, elden ve/veya elektronik postası ile, sosyal medya ile yazılı form ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

 

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.